Информация за нас
В семейството на ДАРБИ („Дарби” или „Ние”) влизат изброените тук юридически лица, всички от които споделят тази Политика за защита личните данни:
„ДАРБИ” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Света Неделя 4
ФОНДАЦИЯ „ДАРБИ”, седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Света Неделя 4
„ЧПГ ДАРБИ” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Света Неделя 4
„БИ ТРАВЕЛ” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Света Неделя 4

Информация за контакти с Дарби относно защита на личните данни
Дарби ЕООД
пл. Света Неделя 4, София 1000
dpo@darbi.eu

Нашата Политика за защита на личните данни описва как в Дарби събираме, обработваме, ползваме и съхраняваме всяка информация, която Вие ни предоставяте и какви са правата Ви по отношение на Вашите данни. Ние уважаваме личното Ви пространство и полагаме необходимата грижа за защита на личната информация, която ни доверявате.

Какви данни събираме
За да предоставяме услугите на Дарби, ние по необходимост трябва да обработим информация за Вас. Какви лични данни може да поискаме от Вас и да обработваме зависи от услугите на Дарби, които ползвате или към които проявявате интерес. Обработваме следните категории данни:
• предоставени от Вас данни за идентификация и контакт с Вас и/или Ваш родител или настойник, като име, телефон, адрес на електронна поща, пощенски адрес
• предоставена от Вас информация за образователната Ви история и интереси, демографска информация и други данни, които ни предоставяте във връзка с ползването или интереса за ползване на услуги на Дарби
• данни, генерирани от нас в процеса на предоставяне на услугите или в преддоговорни отношения, като информация за Ваши договори, плащания и история на взаимодействието с Дарби и други организации от семейството на Дарби, включително електронна поща, информация за заявките Ви и друга обратна връзка, която получаваме от Вас

Как използваме личните Ви данни
Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Ние прилагаме подходящи технически и организационни средства, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Всички организации в семейството на Дарби са ангажирани да защитават неприкосновеността на личните данни на нашите настоящи и бивши клиенти, служители, потенциални клиенти и трети лица, с които работим. Ние обработваме личните Ви данни за:
• за сключване или изпълнение на договор с Вас за ползване на наши услуги, включително за отговаряне на Ваши запитвания
• за предоставяне на съвети, информация, новини и актуализации за различни образователни възможности и уведомяване за наши продукти, услуги и социални и благотворителни инициативи, ако сте дали съгласие за това или, за деца под 16 години, ако техен родител или настойник е дал съгласие за това
• за изпълнение на наши законови задължения
• за разглеждане на Ваши заявления за постъпване на работа
• за наши административни цели и цели за осигуряване на качеството на предлаганите услуги

Регистрация
Ако желаете да ползвате/да получите достъп до наши услуги, ние ще Ви помолим да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни, необходими за оформянето и изпълнението на договорните и преддоговорните отношения (напр. име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, данни за образователна история и предпочитания за бъдещо обучение както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа.

Използване на наши интернет сайтове и регистрационни форми от деца
Ако не е заявено изрично нещо друго, всички форми на контакт с Дарби, чрез които може да събираме лични данни, включително хартиени и онлайн формуляри за регистрация, запитване или обратна връзка, не са създадени или предназначени за лица на възраст под 16 години. Ние събираме лични данни на лица под 16-годишна възраст само с изричното съгласие на техен родител или настойник.

Доставчици на услуги
Възлагаме на външни доставчици на услуги задачи като куриерски, преводачески и образователни услуги, поддръжка на оборудване, системи, софтуер и хостинг на данни. Избираме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, обработвани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат да бъдат и други организации от семейството на Дарби.

Срок на съхранение на личните данни
Ние ще запазваме информацията, съдържаща Ваши лични данни, само за периода необходим да се изпълнят целите, описани в тази политика за защита на личните данни. Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. съхранение на договори и фактури според нормативно регламентираните срокове в данъчното, трудовото и търговското законодателство).

Сигурност
Дарби взима подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашата лична информация, в съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на ли ните данни. Когато ползваме доставчик на услуга – трето лице, този доставчик се подбира внимателно и от него се изисква да използва подходящи мерки за защита на поверителността и сигурността на личните данни. Ние използваме набор от технологии за сигурност и процедури, които ни помагат да защитаваме Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване, като непрекъснато ги подобряваме в съответствие с технологичния прогрес.

Достъп
Вие имате право да получите достъп до личните Ви данни, които сте ни предоставили. Може да поискате от Дарби информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД; да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД; да възразите пред Дарби по всяко време срещу обработването на личните Ви данни и да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им е основано на Вашето съгласие. Можете да се свържете с нас писмено, на посочената информация за контакт, с искане да се актуализират, коригират или премахнат Ваши лични данни, които сте ни предоставили.

Промени
Периодично можем да актуализираме тази Политика за защита на личните данни. Ако промените, които правим, са съществени, можем да публикуваме съобщение относно промените в нашия интернет сайт. Поощряваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за защита на личните данни, за бъдете постоянно информирани за това, как ние помагаме за защитата на личните данни, които събираме.